Эдүкэйтэд Community Monthly Meeting

Тогтмол эвент

Бид НҮБ-аас баталсан “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГУУД”-ын хүрээнд нийгмийн тодорхой асуудлыг сонгон авч төр, хувийн хэвшил болон олон нийтийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан шийдэл санал болгох хэлэлцүүлэг, уулзалтуудыг сар бүр зохион байгуулдаг. Энэхүү уулзалтад оролцсоноор тодорхой сэдвийн хүрээнд хамгийн сүүлийн үеийн шинэлэг, үр дүнтэй арга аргачлалуудыг салбарын мэргэжилтнүүд, нийгмийн энтрепенер, нийгмийн инноваторуудаас сонсч, оролцогчидтой хэлэлцэж, нөлөөллийн хүрээллээ нэмэгдүүлэх зэрэг олон ач холбогдолтой.

БИДНИЙ ТУРШЛАГА

MONTHLY MEETING
Тогтмол эвент
BE FUTURE READY FORUM
Тогтмол эвент
ONLINE EVENT
Захиалгат эвент
VIRTUAL EVENT
Захиалгат эвент