Үр дүнтэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх нь

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=75#!trpen#Home#!trpst#/trp-gettext#!trpen# / Үр дүнтэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх нь
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

ҮР ДҮНТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

Карьер ба Коммуникац

Бүх төрлийн байгууллагууд шат, шатандаа хамтын ажиллагаагаа үр дүнтэй өргөжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна. Хамтын ажиллагааг байгууллагын зардлыг бууруулж, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, тодорхойгүй байдлыг бууруулж, зах зээл/нийгэмд эзлэх байр сууриа бэхжүүлэх зорилгоор хөгжүүлдэг. Энэхүү хичээлээр байгууллагууд хэрхэн хамтын ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлаа үнэлж, цаашид хөгжүүлэх стратеги, төлөвлөгөөгөө гаргах шууд хэрэгжүүлж болох өндөр үр дүнтэй аргуудыг зааж, бодитоор хэрэгжүүлэхэд нь чиглэл өгнө.

Хэнд зориулсан: Байгууллагын бодлого, төлөвлөлт, хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд, цаашлаад бүхий л чиглэлийн удирдах албан тушаалтнууд (санхүү, хүний нөөц, үйл ажиллагаа, маркетинг г.м)